Szóste wydanie PMBOKa obfituje w zmiany,  zostało rozszerzone o nowe idee. Jedną z nich jest podejście do zarządzania projektami oparte na cyklu życia projektu.

Co zatem wiemy o poszczególnych cyklach życia? Otóż mamy cykl życia przewidywalny, czyli ten najbardziej tradycyjny, mamy cykle adaptacyjne i mamy wreszcie ich hybrydy. W dyskusji po poprzednim artykule padło pytanie czy to w ogóle możliwe, żeby projekt był przewidywalny. Spieszę więc z odpowiedzią, że nie chodziło autorom PMBOKa o przewidywalność lub nieprzewidywalność projektów, lecz o ich cykle życia. Zatem w projektach, których cykl życia jest przewidywalny, zakres, czas i koszty są określane we wczesnych fazach. Taki typ projektów nazywany  jest często kaskadowym. Nie oznacza to oczywiście, że raz ustalony i zatwierdzony zakres, harmonogram i budżet pozostaje niezmienny przez cały czas trwania projektu. Oznacza to natomiast, że we wczesnych fazach cyklu życia projektu wiemy o nich na tyle dużo, by opracować plany bazowe, a wszelkie zmiany tych planów będą zgłaszane, analizowane i zatwierdzane według określonych reguł poprzez proces zintegrowanego zarządzania zmianą.

Jak zatem wygląda ten proces w projektach charakteryzujących się innymi cyklami życia?

W iteracyjnym cyklu życia, zakres projektu jest generalnie określony we wczesnej fazie jego życia, natomiast oszacowania czasu i kosztów projektu są modyfikowane wraz ze wzrostem zrozumienia produktu przez zespół projektowy. Iteracje rozwijają produkt poprzez serie powtarzanych cykli, gdy przyrosty sukcesywnie dodają mu funkcjonalności.

W przyrostowym cyklu życia, rezultat wytwarzany jest przez serie iteracji, które sukcesywnie dodają kolejne funkcjonalności do produktu w, z góry określonych, ramach czasowych. Rezultaty posiadają niezbędne i wystarczające właściwości, by mogły być brane pod uwagę w końcowej iteracji. Inaczej mówiąc, klient otrzymuje kompletne rezultaty, gotowe do natychmiastowego użycia.

Zwinny cykl życia łączy cechy cyklu iteracyjnego i przyrostowego. Zespół w kolejnych iteracjach rozwija produkt, a pozostając w ścisłym kontakcie z klientem szybko uzyskuje informację zwrotną, aby na koniec iteracji dostarczyć produkt gotowy do użycia. Dzięki wczesnemu przekazaniu rezultatu przez zespół projektowy, projekt osiąga szybszy zwrot inwestycji, ponieważ w pierwszej kolejności dostarcza rezultat o najwyższej wartości.

Drobna uwaga: w 6 edycji PMBOKa często stosowane są zamiennie określenia adaptacyjny i zwinny. Aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy wymienionymi wyżej cyklami życia projektów, przytoczę rys. 3-1 zamieszczony na s. 19 Agile Practice Guide.

Na koniec poświęćmy kilka słów hybrydom. W projektach często są obszary lepiej znane i te, które dopiero zdefiniujemy lub odkryjemy. Jeśli więc w jakimś obszarze wymagania są jasno określone, a przewidywany poziom zmian niewielki, potraktujemy go jak projekt o przewidywalnym cyklu życia. Tymi zaś elementami, które są dopiero definiowane albo charakteryzują się dużą zmiennością, powinniśmy zarządzać stosując podejście oparte na adaptacyjnym cyklu życia. W takim przypadku, będziemy zmuszeni do stosowania narzędzi i technik charakterystycznych zarówno dla projektów o przewidywalnym, jak i adaptacyjnym cyklu życia.

O tym jak zakwalifikować projekt oraz jakie są charakterystyczne narzędzia dla poszczególnych typów projektów, będziecie Państwo mogli przeczytać w kolejnych odcinkach cyklu „Zwinny PMBOK”.

Autor: Arkadiusz Urbański

Comments are closed.

Facebook
Facebook
LinkedIn