Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami

Szkolenie wprowadza uczestników w świat zarządzania trzema głównymi ograniczeniami projektu: zakresem, czasem i kosztami. Szczegółowe zdefiniowanie tych parametrów jest kluczowym elementem planowania projektu. Zakres determinuje produkty docelowe projektu i jest rezultatem zatwierdzenia wymagań jego interesariuszy. Znajduje wyraz w strukturze podziału pracy (WBS), która stanowi podstawę do zdefiniowania działań projektowych, przydzielenia zasobów i stworzenia harmonogramu. Działania rozpisane na osi czasu wraz z ich wzajemnymi zależnościami i przypisanymi zasobami tworzą harmonogram projektu. Budżet przedstawia na osi czasu koszty zasobów ujętych w harmonogramie oraz zatwierdzone rezerwy finansowe projektu. Realizacja projektu zgodnie z zakresem, na czas oraz w ramach ustalonego budżetu to główny wyznacznik powodzenia każdego projektu. Omawiana w trakcie szkolenia technika wartości wypracowanej (ang. Earned Value) stanowi skuteczne narzędzie bieżącego pomiaru statusu projektu i szacowania możliwości zakończenia go w pełnym zakresie, na czas i bez przekroczenia budżetu.

“Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Poznaj Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami ONLINE

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub masz pytania, kliknij w ten link i wypełnij formularz kontaktowy.

+48 727 530 530 (kliknij i zadzwoń)

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku
PROGRAM:
zakres, harmonogram, budżet – 3 główne ograniczenia projektu,
planowanie zespołowe projektu,
zarządzanie zakresem projektu,
proces definiowania i zatwierdzania wymagań projektu,
planowanie zakresu projektu bazując na wymaganiach interesariuszy,
deklaracja zakresu projektu,
budowanie struktury podziału pracy (WBS),
rola WBS w planowaniu i kontroli projektu,
definiowanie działań w projekcie w oparciu o WBS,
techniki szacowania czasu trwania i kosztów działań,
tworzenie harmonogramu projektu,
diagramy sieciowe, wykres Gantt’a i kamieni milowych,
technika ścieżki krytycznej,
techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz,
tworzenie planów bazowych projektu,
planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych projektu,
przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem danych historycznych,
zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu techniki wartości wypracowanej (Earned Value),
zintegrowany proces zarządzania zmianami,
zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie,
zakończenie projektu w kontekście zakresu, harmonogramu i kosztów.

CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie uczestników do skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres,
 • gruntowne przećwiczenie procesu tworzenia struktury podziału pracy (WBS),
 • wzmocnienie kompetencji związanych z szacowaniem czasu trwania zadań oraz tworzenia i analizy harmonogramu projektu,
 • zaprezentowanie metod sprawnego szacowania kosztów i budżetowania projektu,
 • zastosowanie efektywnych narzędzi pomiaru statusu projektu (metoda wartości wypracowanej),
 • symulacja realizacji procesu zintegrowanego zarządzania zmianą przy uwzględnieniu planów bazowych zakresu, harmonogramu i kosztów.

KOMU POLECAMY TO SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
 • wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Czas trwania 2 dni (16 h)

Poziom Zaawansowany

Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:

Leadership 2

Strategic and Business Managment 4

Technical Project Management 10

Suma 16

Kategoria: