Wszystkie firmy realizują projekty. Niektóre bardzo świadomie, organizując w sposób dojrzały swoje środowisko projektowe. Inne spontanicznie, improwizując bez określonych zasad i starając się każde z przedsięwzięć zrealizować po prostu najlepiej jak potrafią.

Dojrzałość projektowa ma znaczący wpływ na skuteczność realizacji projektów w organizacjach, a w rezultacie na powodzenie w osiąganiu ich celów strategicznych. Buduje się ją poprzez tworzenie i rozwijanie organizacyjnych metod zarządzania projektami, podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w projekty oraz udostępnienie zespołom sprawdzonych narzędzi wspierających zarządzanie projektami. Istotnym elementem dojrzałego działania projektowego jest także gromadzenie wiedzy i doświadczeń organizacji wynikających z prowadzonych projektów.

szkolenia zarządzanie projektem - pmexperts.pl

Pierwszym krokiem w budowaniu dojrzałości projektowej jest ocena jej aktualnego poziomu. Wspieramy Klientów w tym obszarze korzystając z naszej autorskiej metody pomiaru dojrzałości w zarządzaniu projektami, opartej o zdobyte przez ponad 15 lat doświadczenia w tej dziedzinie oraz najlepsze światowe praktyki.

Celem oceny dojrzałości projektowej organizacji jest:

  • Przygotowanie do podniesienia potencjału projektowego organizacji, czyli możliwości realizowania większej liczby projektów w oparciu o aktualne zasoby,
  • Udokumentowanie i ocena funkcjonujących naturalnie procesów zarządzania projektami,
  • Wskazanie mocnych i słabych stron stosowanych aktualnie praktyk zarządzania projektami,
  • Opracowanie listy rekomendowanych kroków prowadzących do dalszego rozwoju skuteczności zarządzania projektami w organizacji.

Ocenę dojrzałości projektowej prowadzimy poprzez analizę stosowanych procesów, metod i narzędzi, wywiady z przedstawicielami środowiska projektowego oraz przeglądy dokumentacji projektowej. W rezultacie powstaje „Raport dojrzałości projektowej organizacji”, w którym prezentujemy wyniki naszych obserwacji w kilku wymiarach:

  • stosowanych metod i procesów zarządzania projektami,
  • wykorzystywanych narzędzi wspierających zarządzanie projektami,
  • poziomu kompetencji kierowników projektów i ich zespołów,
  • procesów związanych z wewnętrznym rozwojem i zarządzaniem wiedzą.

Każdą ocenę dojrzałości projektowej podsumowujemy raportem z rekomendacjami dalszych działań.

Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram