Wszystkie firmy realizują projekty. Niektóre bardzo świadomie, organizując w sposób dojrzały swoje środowisko projektowe. Inne spontanicznie, improwizując bez określonych zasad i starając się każde z przedsięwzięć zrealizować po prostu najlepiej jak potrafią.

Dojrzałość projektowa organizacji ma znaczący wpływ na powodzenia projektów, a w rezultacie na skuteczność realizacji strategii firmy. Osiąga się ją poprzez stworzenie i rozwijanie organizacyjnych metod zarządzania projektami, podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w projekty oraz udostępnienie zespołom sprawdzonych narzędzi do zarządzania projektami. Istotnym elementem dojrzałego działania projektowego jest także gromadzenie wiedzy i doświadczeń wynikających z projektów.

Pierwszym krokiem w budowaniu dojrzałości projektowej jest ocena jej aktualnego poziomu. Wspieramy naszych Klientów w tym obszarze korzystając ze standardu OPM3® opracowanego przez PMI®, a także wypracowaliśmy naszą autorską metodę pomiaru dojrzałości w zarządzaniu projektami opartą o precyzyjny audyt praktyk projektowych organizacji i wywiady z kluczowymi przedstawicielami jej środowiska projektowego. Celem oceny dojrzałości projektowej jest:

  • Udokumentowanie funkcjonujących naturalnie procesów zarządzania projektami
  • Wskazanie mocnych stron stosowanych aktualnie praktyk zarządzania projektami
  • Opracowanie listy rekomendacji związanych z dalszym rozwojem zarządzania projektami w organizacji

Ocenę dojrzałości projektowej prowadzimy poprzez analizę stosowanych procesów, metod i narzędzi, wywiady z przedstawicielami środowiska projektowego oraz przeglądy dokumentacji projektowej. W rezultacie oceny powstaje „Raport dojrzałości projektowej organizacji”. Wyniki naszych obserwacji prezentujemy w kilku wymiarach:

  • stosowanych procesów zarządzania projektami
  • towarzyszących im narzędzi
  • poziomu kompetencji kierowników projektów
  • procesów związanych z autorozwojem i zarządzaniem wiedzą

Każdą ocenę dojrzałości projektowej podsumowujemy raportem z rekomendacjami dalszych działań.

Facebook
Facebook
LinkedIn