Zapisz się
online

Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami

Wszystkim projektom towarzyszy niepewność. Na ryzyko patrzymy przez pryzmat szans i zagrożeń. Szkolenie gruntownie przedstawia uczestnikom zagadnienia zarządzania ryzykiem projektowym oraz precyzyjnie prowadzi przez 6 procesów tego obszaru wiedzy. Zarządzanie jakością w projekcie ma dwa główne wymiary: jakość produktów, czyli ich zgodność z zatwierdzonymi wymaganiami, oraz jakość zarządzania projektem, rozumianą jako zgodność z obowiązującymi zasadami prowadzenia projektów. W trakcie szkolenia poznajemy główne procesy związane z zapewnieniem jakości w obu tych wymiarach. Ostatni obszar wiedzy prezentowany w tym module związany jest z procesami zakupu produktów cząstkowych, które nie są wytwarzane przez organizację, lecz zakupione od dostawców. Prezentujemy zestaw procesów prowadzących do wyboru dostawców, utrzymywania z nimi odpowiednich relacji i wspólnego osiągnięcia celów projektu.

“Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami” jest jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP® przygotowujących do egzaminu PMP®.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 2
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 10
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • uświadomienie uczestnikom znaczenia planowania zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • przedstawienie dostępnych rozwiązań i narzędzi zapewniania i kontroli jakości produktów,
 • omówienie najlepszych praktyk zakupowych w zakresie zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • nauczysz się identyfikować ryzyko i planować odpowiednią reakcję na nie,
 • będziesz wiedział, jak zarządzać systemem jakości, by produkt docelowy był zgodny z oczekiwaniami klienta, organizacji i interesariuszy,
 • będziesz mógł zastosować zdobyte umiejętności w organizacjach wdrażających system zarządzania jakością,
 • zwiększysz swoje umiejętności związane z kwalifikacją i zarządzaniem dostawcami, opierając się na analizie danych,
 • zmniejszysz poziom stresu i niepewności, dzięki rozważeniu możliwych zagrożeń, narzędziom wspierającym zapewnienie jakości i efektywnej współpracy z dostawcami.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych zaangażowanym w procesy zarządzania ryzykiem, jakością i dostawcami,
 • sponsorom projektów i członkom komitetów sterujących,
 • audytorom zaangażowanym w audytowanie projektów,
 • osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • osobom przygotowującym się do certyfikacji PMP® i CAPM®.

Interaktywne szkolenie prowadzone w oparciu o studium przypadku

PROGRAM:

 • proces zarządzania ryzykiem projektowym,
 • wykorzystanie WBS do zarządzania ryzykiem projektu,
 • identyfikacja ryzyk projektowych (szanse, zagrożenia),
 • jakościowa i ilościowa analiza ryzyk projektu,
 • ryzyko a rezerwy projektowe,
 • kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu,
 • zarządzanie wiedzą na temat ryzyka projektowego,
 • jakość a zarządzanie projektami,
 • przegląd szkół zarządzania jakością,
 • narzędzia i techniki planowania jakości w projektach,
 • zapewnienie jakości,
 • audyty jakości,
 • doskonalenie jakości,
 • kontrola jakości w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu,
 • planowanie zakupów,
 • wybór rodzaju kontraktu,
 • proces wyboru dostawcy,
 • administrowanie kontraktem,
 • zamknięcie kontraktu.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia